Järjestetty jätteenkuljetus

Järjestetty jätteenkuljetus
Rovaniemen kaupungin alue kuuluu kiinteistöittäin järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Alueella on käytössä, joko kiinteistön haltijan järjestämä tai kunnanjärjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetaan asumisessa syntyvä jäte mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete sekä laadultaan siihen rinnastettava hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntynyt muu kuin vaarallinen jäte.

Tuottajavastuulle määrätyt jätteet, kuten paperit, pakkaukset, renkaat, paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteet, ja järjestettyyn jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet, kuten suuret esineet tai poikkeuksellisen suuri jätemäärä, eivät kuulu järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Jätteen haltija vastaa järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin kuulumattoman jätteen kuljettamisesta asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen
Taajama-alueella kiinteistön haltija voi hoitaa hallitsemansa kiinteistön jätehuoltoon liittymisvelvoitteensa käyttämällä kiinteistökohtaista jäteastiaa tai kimppa-astiaa lähikiinteistöjen kesken.

Haja-asutusalueella kiinteistön jätehuollon hoitamiseksi voi käyttää kiinteistökohtaista astiaa, kimppa-astiaa tai yhteiskeräyspistettä.

Kimppa-astia
Naapurikiinteistöt, saman yksityistien varrella asuvat tai muut samalla alueella asuvat jätteenhaltijat voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää yhteisiä keräysvälineitä eli niin sanottua kimppa-astiaa jätehuoltonsa järjestämiseksi.

Yhden kimppa-astian enimmäiskäyttäjämäärä määritellään siten, että vakituiseen asumiseen tarkoitetulla huoneistolla tulee olla jäteastiatilavuutta käytettävissään vähintään 75 litraa ja vapaa-ajan huoneistolla vähintään 30 litraa neljää viikkoa kohden. Kimppa-astiaa käyttävän kiinteistön etäisyys astiasta voi olla vakituiseen asumiseen tarkoitetulla huoneistolla enintään 5 kilometriä ja vapaa-ajan huoneistolla enintään 15 kilometriä luonnollista kulkureittiä pitkin mitattuna.

Etäisyysvaatimuksesta voidaan poiketa, mikäli matka kimppa-astialle on todistettavasti lyhyempi kuin matka lähimmälle, luonnollisen kulkureitin varrella sijaitsevalle yhteiskeräyspisteelle.

Kimppa-astian käytöstä on ilmoitettava tarvittavat tiedot jätteenkuljetuksen järjestäjälle joka toimittaa tiedon asianmukaisille viranomaisille.

Lähde: Napapiirin Residuum Oy, jätehuoltomääräykset 1.1.2014, 9§

OTA YHTEYTTÄ

toimisto@roskatonoy.fi

016-379 5444

Suopellontie 1
96100 Rovaniemi

Uutiskirje