Jäteastioiden sijoittaminen

Jäteastioiden sijoittaminen
Jätteiden keräysvälineiden sijoittaminen

Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy vähintään kymmenen (10) metrin päähän tyhjennettävistä jätteiden käsin siirrettävistä keräysvälineistä. Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että ne voidaan tyhjentää tavanomaisella tyhjennyskalustolla suoraan sijaintipaikalta.

Jätteiden keräysastiat tai -välineet ja jätehuone on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei niistä aiheudu hajua tai muuta terveyshaittaa ja etteivät eläimet pääse niihin. Jäteastiat on sijoitettava tasaiselle alustalle. Alueiden ja väylien, joilla jäteastioita siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän pitäviä, kantavia ja tasaisia.
Jätteenkuljettajalla on oikeus jättää jäteastia tyhjentämättä, mikäli jäteastialle ei ole esteetöntä pääsyä.

Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa roskaantumista, ympäristö- tai terveyshaittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn.

Lähde: Napapiirin Residuum Oy, jätehuoltomääräykset 1.1.2014, 11§

jatekatos

OTA YHTEYTTÄ

toimisto@roskatonoy.fi

016-379 5444

Suopellontie 1
96100 Rovaniemi

Uutiskirje